Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Verlso Piemenys” (toliau – Bendrovė) klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus; tinklapio www.poveikis.lt (toliau – tinklapis) naudojimosi principus bei slapukų naudojimo tvarką. MB „Verslo Piemenys” gerbia Jūsų privatumą, todėl užtikrina Jūsų asmeninės informacijos, pateiktos Bendrovei, saugumą ir konfidencialumą pagal šią Privatumo politiką.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679). Su visais Kliento asmens duomenų tvarkymo principais galite susipažinti MB „Verslo Piemenys” asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurias rasite žemiau.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TVARKA
Informuojame, jog,  siekiant Jums pasiūlyti sklandų informacijos pateikimą bei visavertes paslaugas, Poveikis.lt tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Jie yra naudojami tam, kad galėtume užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant svetainės lankomumo statistiką, taip pat nukreipiant į socialinius tinklus. Atidarydami Bendrovės  tinklapį ir naršydami toliau, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame naudojamame įrenginyje. Savo duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Jūs bet kada galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu šio tinklapio privalumų bei funkcionalumų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Tolimesnis naudojimasis Poveikis.lt tinklapio paslaugomis reiškia šios privatumo politikos laikymąsi.  Poveikis.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką ir apie tai paskelbti tinklapyje. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami vadovaujantis geranoriškumo principu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

MB „Verslo Piemenys“ (toliau – Bendrovė) gerbia ir saugo savo klientų privatumą. Šiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiame informaciją apie tai, kokie Kliento asmens duomenys ir kokiu tikslu gali būti tvarkomi, taip pat kokias teises turi Klientas, kaip asmens duomenų subjektas.

BENDROSIOS SĄVOKOS
Klientas (asmens duomenų subjektas) – fizinis asmuo, kuris įsigijo arba, pateikdamas užklausą, ketina įsigyti MB „Verlso Piemenys“ siūlomas paslaugas arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie klientą, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti.
Duomenų tvarkymas – bet kokie su asmens duomenimis atliekami veiksmai, kaip rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas ir kt.
Sutikimas – savanoriškas kliento (duomenų subjekto) valios pareiškimas leisti tvarkyti jo asmens duomenis numatytais tikslais.

 BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
- Klientas interneto svetainėje www.poveikis.lt ar kitomis priemonėmis pateikdamas užklausą dėl paslaugų užtikrina savo pateiktų duomenų teisingumą bei patvirtina, kad jis susipažino šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinka su čia išdėstytomis sąlygomis.
- Klientas, teikdamas užklausą interneto svetainėje www.poveikis.lt, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka, išreiškia pažymėdamas atskirą lauką „Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“.
- Klientas bet kada gali atšaukti savo sutikimą, jei tai netrukdo Bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
- Norėdamas atšaukti sutikimą bei kitais asmens duomenų tvarkymo klausimais Klientas gali kreiptis į Bendrovę el.paštu verslui@poveikis.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Bendrovė gali tvarkyti Kliento asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
- Siekiant atsakyti į Kliento Bendrovei pateiktas užklausas – t.y. pagal užklausas teikti komercinius pasiūlymus bei informaciją apie siūlomas paslaugas.
- Sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymo bei atsiskaitymų administravimo tikslais. Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas paslaugas, sutarties su Klientu ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.

 ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
Pagrindinės Bendrovės tvarkomų Kliento asmens duomenų kategorijos:
- Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė.
- Kontaktiniai duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris ir kt.
- Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė gali tvarkyti vadovaudamasi teisės aktuose numatytais teisiniais pagrindais.

 ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Siekiant užtikrinti kokybišką Bendrovės klientų aptarnavimą, Kliento asmens duomenys, priklausomai nuo to, kokiam tikslui pasiekti jie yra tvarkomi, bendrovėje gali būti saugomi nuo 2 iki 10 metų.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina paslaugų užsakymui vykdyti. Taip pat, kai tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai. Bendrovė asmens duomenis gali perduoti šiems gavėjams:
- Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises.
- Kitoms trečiosioms šalims Bendrovė gali teikti asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais ir tik tada, kai teikti tokius duomenis yra būtina.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
- Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi Bendrovėje.
- Gauti su savimi susijusius duomenis, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.
- Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ištrintų asmens duomenis.
- Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, išskyrus atvejus kai tai apsunkintų sutarties, sudarytos tarp Bendrovės ir Kliento, įvykdymą ar kitaip pažeistų bei apsunkintų Bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.
- Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

TEISINIS PAGRINDAS
Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679). Klientai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, kokia forma į Bendrovę jie kreipiasi, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su UAB „Verslo Piemenys“ asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis.

TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
MB „Verslo Piemenys“ šias asmens duomenų tvarkymo taisykles gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Klientai su šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis gali susipažinti interneto svetainėje www.poveikis.lt.